idrottensfolkbildning.se diskussionsmaterial för idrottsföreningar

Startsida Lägg upp material Bläddra bland material Vad är folkbildning? Om idrottensfolkbildning

Barnkonventionen och föreningsidrotten

Unicefs hand­bok foku­serar sär­skilt på barn­konven­tionens fyra grund­prin­ciper; barns lika värde, barnets bästa, barns rätt till liv och utveck­ling samt barns rätt att ut­trycka sin åsikt och få den respek­terad. Målet är att hand­boken ska inspi­rera fler idrotts­ledare till att disku­tera och skapa verk­samhet som är trygg och bra för barn.

Länkar

Kommentarer

Om materialet

Kategorier:

Värdegrund Barnkonventionen Trygg idrott

Målgrupper:

Organisationsledare Tränare Vuxna